วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ผลการประเมินรอบสอง จาก สมศ.

โรงเรียนบ้านอุโลกได้รับการประเมินรอบสอง จาก สมศ.
เมื่อวันที่ 14-16 มิถุนายน พ.ศ. 2553
ผู้ประเมินภายนอก สังกัดบริษัท พี คิว เอ จำกัด
1. นายกฤษณ์ ศรทอง
2. นายจิรพงษ์ รักษาบุญ
3. นายสมเกียรติ ขันธรรม
สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย

ระดับปฐมวัย ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
ด้านผู้เรียน 2.87 ดี
ด้านครู 3.05 ดี
ด้านผู้บริหาร 3.29 ดี
ภาพรวม รับรอง มาตรฐาน การศึกษา

สรุปผลการประเมินระดับประถมศึกษา

ระดับปฐมวัย ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
ด้านผู้เรียน 2.71 ดี
ด้านครู 3.15 ดี
ด้านผู้บริหาร 3.29 ดี
ภาพรวม รับรอง มาตรฐาน การศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น